เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น

แบบทดสอบก่อนเรียน   เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม(ชีววิทยา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ในการใช้กล้องจุลทรรศน์ถ้าต้องการให้ภาพที่ปรากฏแล้วชัดเจนมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นควรทำอย่างไร
ก. หมุนปรับปุ่มปรับภาพหยาบ
ข. หมุนปรับปุ่มปรับภาพละเอียด
ค. ปรับกระจกให้ได้รับแสงเพิ่มมากขึ้น
ง. เปิดไดอะแกรมให้กว้างขึ้น

2. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยายมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างใด 
ก. เลนส์ใกล้วัตถุ
ข. เลนส์ใกล้ตา
ค. เลนส์คอนเดนเซอร์
ง. ทั้ง ก และ ข

3. ถ้าภาพในกล้องจุลทรรศน์เห็นไม่ชัดเจนควรทำอย่างไร
ก. หมุนปุ่มปรับภาพละเอียด
ข. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ                  
ค. เลื่อนสไลด์ไปมา
ง. หมุนกระจกเพื่อแสงเข้า  

4. ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบบใช้แสงให้พอดีกับสายตา ท่านควรปฏิบัติกันอย่างไร    
ก. เอียงกล้องจุลทรรศน์ไปในทิศทางที่มีแสงสว่างมากที่สุด
ข. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้รับแสงได้มากที่สุด
ค. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ และละเอียดขึ้นลงตามต้องการ  
ง. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้ได้รับแสงมากที่สุด และปรับไดอะแฟรมให้ได้แสงตามต้องการ

5. เมื่อนักเรียนใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำส่องดูละอองเรณู  พบว่าภาพอยู่ริมขวาชิดขอบบนหากต้องการให้ภาพอยู่ตรงกลางจอภาพ ควรทำอย่างไร
ก. เลื่อนสไลด์ไปทางขวาและลงล่าง
ข. เลื่อนสไลด์ไปทางขวาและขึ้นบน
ค. เลื่อนสไลด์ไปทางซ้ายและลงล่าง
ง. เลื่อนสไลด์ไปทางซ้ายและขึ้นบน  

6. เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู มองเห็นสิ่งสกปรกติดอยู่บนเซลล์ที่ต้องการดู แต่เมื่อเปลี่ยนให้กำลังขยายสูงขึ้น สิ่งสกปรกนั้นยังปรากฏอยู่ตำแหน่งเดิม  สิ่งสกปรกนั้นควรจะปรากฏอยู่ที่ใด
ก. เลนส์ใกล้วัตถุ
ข. เลนส์ใกล้ตา
ค. แผ่นสไลด์หรือเลนส์ใกล้ตา
ง. แผ่นสไลด์หรือเลนส์ใกล้วัตถุ

7. ข้อใด คือการถือกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกวิธี
ก. ถือ  2  มือบริเวณแขนของกล้อง
ข. ถือ  2  มือบริเวณฐานของกล้อง
ค. มือหนึ่งถือแขน มือหนึ่งถือบริเวณฐานกล้อง
ง. มือหนึ่งถือแขนของกล้อง อีกมือหนึ่งจับบริเวณลำกล้อง

8. เมื่อต้องการทำความสะอาดเลนส์ ควรใช้กระดาษเช็ดเลนส์ ไม่ควรใช้กระดาษอย่างอื่น เพราะเหตุใด
ก. มีขนาดใหญ่เกินไป
ข. ทำให้เลนส์เป็นรอย
ค. ดูดซับไม่ดี
ง. ทำให้เลนส์มีฝุ่นเกาะ    

9. ขนาดวัตถุที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ในกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา คือข้อใด
ก. 0.1 มิลลิเมตร
ข.  0.1 ไมครอน
ข. ทำให้เลนส์เป็นรอย
ง.  0.05 ไมครอน

10. เลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย  15 X เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย  20X ภาพที่เห็นจะมีกำลังขยายกี่เท่า
ก. 150
ข. 200
ค. 300
ง. 350

11. นำพารามีเซียมเซลล์หนึ่งไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยใช้เลนส์ใกล้ตา และ เลนส์ใกล้วัตถุขนาดเท่ากัน คือ 10X พบว่าเห็นภาพพารามีเซียมขนาด 0.5 เซนติเมตร   พารามีเซียมเซลล์นี้มีขนาดเท่าใด
ก. 5  ไมโครเมตร
ข. 50  ไมโครเมตร
ค. 500  ไมโครเมตร
ง. 500  นาโนเมตร

12. เมื่อนำเนื้อเยื่อหอมแดงไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจอภาพ 2.5  มิลลิเมตร พบว่ามีเซลล์ของหอมแดง ขนาดเท่ากันเรียงต่อกัน 10 เซลล์ เซลล์ของหอมแดง 1 เซลล์มีขนาดเท่าใด
ก. 100  ไมโครเมตร
ข. 150  ไมโครเมตร
ค. 250  ไมโครเมตร
ง. 500  ไมโครเมตร

13. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประเภทใดในจำพวกต่อไปนี้ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
ก. เซลล์เม็ดเลือดแดงของกบ
ข. ยูกลีนา
ค.สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ง. สาหร่ายสีน้ำตาล

14. เพราะเหตุใดเซลล์ยูคาริโอตจึงมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์โพรคาริโอต
ก. มีไซโทสเกเลตอน  จำพวกไมโครทูบูล  และ ไมโครฟิลาเมนต์
ข. มีปริมาณโครโมโซมมากกว่า
ค. มี DNA อยู่ในนิวเคลียส
ง. ระบบเยื่อหุ้มมีพื้นที่ผิว เพื่อแลกเปลี่ยนสารอาหารและเอนไซม์

15. ถ้านำแบคทีเรียมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะไม่พบสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ไรโบโซม
ข. โครโมโซม
ค.ผนังเซลล์
ง. ไมโทคอนเดรีย

16. เมื่อนำสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดมาแยก ให้เหลือเซลล์เพียงเซลล์เดียวจะเป็นอย่างไร
ก. แต่ละเซลล์มีขนาดเท่าๆ กัน
ข. แต่ละเซลล์มีขนาดแตกต่างกัน
ค.สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จะมีเซลล์ขนาดใหญ่
ง. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีขนาดของเซลล์เท่ากัน

17. เวสเซลของไซเลมสามารถลำเลียงน้ำได้ดี เนื่องจาก
ก. มีผนังเซลล์หนาและแข็งแรง
ข. มีลักษณะเซลล์ยาวต่อกันเป็นท่อ
ค.เซลล์แบนอยู่ชิดกันซับน้ำได้ดี
ง. มีรูปร่างกลมดูดซึมน้ำได้ดี

18. ออร์แกเนลล์ในภาพมีความสำคัญต่อเซลล์สัตว์ในข้อใด

ก. ป้องกันเซลล์จากอันตรายต่างๆ
ข. ช่วยในการแยกโครโมโซมขณะแบ่งเซลล์
ค. ช่วยจัดรูปโมเลกุลของโปรตีนก่อนส่งออกนอกเซลล์
ง. ช่วยสลายเชื้อโรคและที่แปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์

19. โครงสร้างใดพบได้ทั้งในเซลล์ แบคทีเรีย เซลล์ยีสต์  และเซลล์สัตว์
ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยื่อหุ้มเซลล์
ง. คลอโรพลาสต์ 

20. องค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์คือ สารในข้อใด
ก. สเตรอยและโปรตีน
ข. โปรตีนและฟอสโฟลิปิด
ค.ฟอสโฟลิปิดและสเตรอยด์
ง. โปรตีนและไตรกลีเซอไรด์

21. ไรโบโซมเป็นออร์แกเนลล์ที่พบบริเวณใด ของเซลล์                  
ก. เกาะอยู่บนเอนโดพลาสมิก- เรติคูลัม
ข. พบทั่วไปในไซโทซอล
ค.พบในไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์
ง. พบได้ทั้งในข้อ ก, ข และ ค

22. องค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์คือสารในข้อใด
ก. สเตรอยและโปรตีน
ข. โปรตีนและฟอสโฟลิปิด
ค. ฟอสโฟลิปิดและสเตรอยด์
ง. โปรตีนและไตรกลีเซอไรด์

23. ออร์แกเนลล์ใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และลำเลียงสารประเภทไขมัน
ก. เซนทริโอล
ข. กอลจิบอดี
ค.ไลโซโซม
ง. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ 

24. ออร์แกเนลล์ใดมีบทบาทสำคัญต่อการ ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในเซลล์
ก. นิวเคลียส
ข. ไลโซโซม
ค.ไรโบโซม
ง. เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม    

25. ความเร็วในการเคลื่อนที่แบบ การแพร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
ก. อุณหภูมิ
ข. ขนาดของโมเลกุล
ค. ความแตกต่างของความเข้มข้น
ง. ทุกข้อเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่  

26. น้ำจะออสโมซิสเข้าสู่เซลล์ได้มากที่สุด เมื่ออยู่ในสารละลายในข้อใด
ก. ไอโซโทนิก
ข. ไฮเพอร์โทนิก
ค. ไฮโพโทนิก
ง. ทุกข้อเท่าๆ กัน

27. สารละลายชนิดหนึ่งเมื่อนำเซลล์เม็ดเลือดแดงใส่ลงไปเซลล์เม็ดเลือดแดงจะแตก แต่เมื่อนำเซลล์สาหร่ายใส่ลงไป
จะไม่แตกเพราะสาเหตุในข้อใด
ก.สารละลายนั้นเป็นไฮโพโทนิก ต่อเม็ดเลือดแดง แต่เป็นไอโซโทนิกต่อเซลล์สาหร่าย
ข. สารละลายนั้นเป็นไฮโพโทนิก ต่อเม็ดเลือดแดง แต่เป็นไฮเพอร์โทนิกต่อเซลล์สาหร่าย
ค.สารละลายนั้นเป็นไฮโพโทนิก ต่อเม็ดเลือดแดงและสาหร่ายแต่เซลล์สาหร่ายมีผนังเซลล์หนา
ง. สารละลายนั้นเป็นไฮโพโทนิก ต่อเม็ดเลือดแดง แต่เซลล์สาหร่ายมีความเข้มข้นสูงกว่า

28. เมื่อนำเซลล์ไปใส่ในสารละลายชนิดหนึ่งปรากฏว่าทำให้เซลล์เหี่ยวสารละลายนี้ควรจะเป็นสารในข้อใด
ก. น้ำกลั่น
ข. สารละลายน้ำตาล 0.01%
ค.สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85%
ง. สารละลายซูโครส  2.0%

29. พิโนไซโทซิส มักพบในการลำเลียงสารพวกใด
ก. สารพวกไขมันและสารที่ละลายในไขมันได้ดี
ข. สารพวกเกลือแร่ที่มีประจุ เช่นNa+ และ K+
ค.สารพวกโปรตีน  ซึ่งไม่ละลายในไขมัน
ง. สารพวกวิตามินชนิดต่างๆ

30. ข้อใดเป็นกระบวนการนำสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์โดยการยื่นเยื่อหุ้มเซลล์ไปล้อมรอบสาร
ก. พิโนไซโทซิส
ข. ฟาโกไซโทซิส
ค.เอกโซไซโทซิส
ง. การแพร่แบบฟาซิลิเทต

31. ข้อใดเป็นตัวอย่างการนำสารเข้าเซลล์โดยอาศัยตัวรับเฉพาะ
       1) การนำสารลิโพโปรตีนเข้าสู่เซลล์ไข่ที่ยังไม่เจริญเต็มที่
       2) การนำน้ำตาลเข้าไปเก็บในเซลล์ตับ
       3) การรับฮอร์โมนของอวัยวะเป้าหมาย
ก. ข้อ  1  เท่านั้น
ข. ข้อ  1  และ  2
ค. ข้อ  1  และ  3
ง. ข้อ  2  และ  3

32. การนำสารเข้าเซลล์โดยอาศัยตัวรับเฉพาะมีข้อดีอย่างไร
ก. นำสารเข้าเซลล์ได้เร็วขึ้น
ข. ใช้พลังงานน้อย
ค. ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่าย
ง. ไม่ต้องสร้างสารมาก และสารถึงเซลล์เป้าหมายแน่นอน

33. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่จะเป็นเท่าใด
ก. ครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม
ข. เท่ากับเซลล์เดิม
ค. สองเท่าของเซลล์เดิม
ง. หนึ่งในสี่ของเซลล์เดิม

34. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. เซลล์ ไม่เหมือนเดิมทุกประการ
ข. เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ
ค. เซลล์ มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม
ง. เซลล์ มีจำนวนโครโมโซมมากกว่าเซลล์เดิม

35. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แตกต่างจากไมโอซิสอย่างไร
ก. ไมโทซิสใช้เวลานานกว่าไมโอซิส
ข. ไมโทซิสเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ไมโอซิสสร้างเซลล์ร่างกาย
ค. ไมโทซิสได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ไมโอซิสได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์
ง. ไมโทซิสไม่มีการไซแนปซิส ไคแอสมาและครอสซิงโอเวอร์ แต่ไมโอซิสมี

36. เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์ตับใช้วิธีการแบ่งเซลล์แบบใด
ก. ไมโอซิส
ข. ไมโทซิส
ค. ไมโทรติก
ง. ไมโครซิส

37. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. เซลล์ ไม่เหมือนเดิมทุกประการ
ข. เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ
ค. เซลล์ มีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม
ง. เซลล์ มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม

38. เซลล์ต่อไปนี้ คือ
      1. อสุจิ  
      2. ไข่  
      3.เซลล์เม็ดเลือดขาว  
      4. เซลล์ผิวหนัง
เซลล์ในข้อใดเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
ก. 1,2
ข. 1,3
ค. 2,3
ง. 3,4

39. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ก. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต
ข. ทำให้มีเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ชำรุด
ค. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีจำนวนโครโมโซมคงที่ในทุกรุ่น 
ง. ทำให้เกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์  2 เพศ

40. ถ้าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม 8 คู่ เมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสิ้นสุดลง เซลล์ใหม่ ที่ได้จะมี จำนวนโครโมโซมเท่าใด  
ก. 2 โครโมโซม
ข. 4 โครโมโซม
ค. 8 โครโมโซม
ง. 16 โครโมโซม

 

 

   
ผู้จัดทำ นางสาวภัทรดา ชูทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์