เรื่องที่ 4 การแบ่งเซลล์

ระยะโพรเฟส (prophase)

ระยะนี้จะเห็นนิวเคลียสชัดเจน นิวเคลียสยังมีเยื่อหุ้มอยู่ นิวคลีโอลัสสลายตัว โครมาทินขดตัว 
บิดเป็นเกลียว ทำให้มองเห็นโครโมโซมสั้นลงและมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการสร้าง เส้นใยสปินเดิล
(spindle fiber) จาก เซนทริโอล ( ภายในเซนโทรโซม )            
เซนโทรโซมทั้ง  2 ชุด เคลื่อนห่างออกจากกันไปอยู่คนละด้าน เส้นใยสปินเดิลโยงยึดระหว่าง
เซนโทรโซมทั้ง  2  ชุด
 ในเซลล์พืชเส้นใยสปินเดิล สร้างจาก ขั้วเซลล (polar cap)

 
ที่มา :http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/45/2/cell/content/mitosis_3prophase.html

ที่มา : http://www.skoolbuz.com/_module/library/detail.php?con_id=14
แสดงการแบ่งเซลล์ระยะโพรเฟส ( prophase)

   
ผู้จัดทำ นางสาวภัทรดา ชูทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์